พบ 28 รายการ
ID Doc Name Author Agency Month Year A.D. Year B.E. Doc Type Volume No Abstract PDF Cabinet Rack
D0401_2516_01 ธรณีวิทยาและแหล่งแร่บริเวณลุ่มน้ำลี้ ธวัช จาปะเกษตร์ รุ่ง ส่งศิริ ธงชัย พึ่งรัศมี สมศักดิ์ โพธิสัตย์ กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี เม.ย. 2516 1973 เอกสารเศรษฐธรณีวิทยา 1 ตู้ห้องสมุด 1 1
D0401_2516_02 การสำรวจธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ เล่มที่ 1 วิธีสำรวจโดยการรวัดคลื่นความสั่นสะเทือน (Seismic exploration) ไกรวุฒิ วงศ์วิวัฒน์ กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ธ.ค. 2516 1973 เอกสารเศรษฐธรณีวิทยา 2 ตู้ห้องสมุด 1 1
D0401_2517_03 Geology and Nickeliferous Laterite Deposits of Ban Tha Kradan Nok Quadrangle, Prachinburi Province Eastern Thailand Akanit Suwanasing กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี มี.ค. 2517 1974 เอกสารเศรษฐธรณีวิทยา 3 ตู้ห้องสมุด 1 1
D0401_2518_07 Petroleum Geology of the Gulf of Thailand Charan Achalabhuti กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ก.พ. 2518 1975 เอกสารเศรษฐธรณีวิทยา 7 ตู้ห้องสมุด 1 1
D0401_2518_08 แร่ทังสเตน งามพิศ อังคทะวานิช กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี มี.ค. 2518 1975 เอกสารเศรษฐธรณีวิทยา 8 ตู้ห้องสมุด 1 1
D0401_2518_10 กรรมวิธีต่าง ๆ ในการสกัดน้ำมันจากหินน้ำมัน ประคอง พลหาญ กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ต.ค. 2518 1975 เอกสารเศรษฐธรณีวิทยา 10 ตู้ห้องสมุด 1 1
D0401_2519_13 แร่พลวง เกษม จันทจรูญพงษ์ กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ต.ค. 2519 1976 เอกสารเศรษฐธรณีวิทยา 13 ตู้ห้องสมุด 1 1
D0401_2519_14 Geochemical Steam Sediment Survey Sirikit Dam Area, Uttaradit, Thailand S. Vudchatinich กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ธ.ค. 2519 1976 เอกสารเศรษฐธรณีวิทยา 14 ตู้ห้องสมุด 1 1
D0401_2520_15 Geochemical Data Analysis and Optimum Sampling Spacing with reference to the Mae Ping River Area, Tak, Thailand. S. Sukontapongpow กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ก.ค 2520 1977 เอกสารเศรษฐธรณีวิทยา 15 ตู้ห้องสมุด 1 1
D0401_2520_16 แร่ยูเรเนียม บุญหมาย อินทุภูติ กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ก.ย. 2520 1977 เอกสารเศรษฐธรณีวิทยา 16 ตู้ห้องสมุด 1 1
D0401_2520_17 ยิปซัม งามพิศ แย้มนิยม กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ก.ย. 2520 1977 เอกสารเศรษฐธรณีวิทยา 17 ตู้ห้องสมุด 1 1
D0401_2520_18 Geological-Geophysical Investigations for the Detrital Heavy Minerals in the Southeastern Andaman Sea, Southern Thailand. Piyamit Rasrikriengkrai กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี เม.ย. 2521 1978 เอกสารเศรษฐธรณีวิทยา 18 ตู้ห้องสมุด 1 1
D0401_2520_19 ดิน (Clays) จุมพล คืนตัก ธงชัย พึ่งรัศมี พิภพ วสุวานิช กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ส.ค. 2521 1978 เอกสารเศรษฐธรณีวิทยา 19 ตู้ห้องสมุด 1 1
D0401_2520_20 เอเมอรี ประเสริฐ กุมารจันทร์ สุธรรม แย้มนิยม กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ก.ย. 2521 1978 เอกสารเศรษฐธรณีวิทยา 20 ตู้ห้องสมุด 1 1
D0401_2520_21 การสำรวจธรณีเคมีแหล่งแร่ยูเรเนียม-ทองแดง ประตูตีหมาและห้วยกระยือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น สุธรรม แย้มนิยม กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ก.ย. 2521 1978 เอกสารเศรษฐธรณีวิทยา 21 ตู้ห้องสมุด 1 1
D0401_2520_22 แร่โพแทชภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศไทย ปกรณ์ สุวานิช กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ก.ย. 2521 1978 เอกสารเศรษฐธรณีวิทยา 22 ตู้ห้องสมุด 1 1
D0401_2520_23 การสำรวจธรณีเคมีแผนที่ระวางจังหวัดลำปาง สมบูรณ์ เสกธีระ สุธรรม แย้มนิยม พินิจ คุณาวัฒน์ งามพิศ แย้มนิยม กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ก.ย. 2521 1978 เอกสารเศรษฐธรณีวิทยา 23 ตู้ห้องสมุด 1 1
D0401_2520_24 การสำรวจธรณีเคมีแผนที่ระวางจังหวัดอุตรดิตถ์ สมบูรณ์ เสกธีระ สุธรรม แย้มนิยม พินิจ คุณาวัฒน์ งามพิศ แย้มนิยม กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ก.ย. 2521 1978 เอกสารเศรษฐธรณีวิทยา 24 ตู้ห้องสมุด 1 1
D0401_2520_25 ทองคำ สุพัตรา วุฒิชาติวาณิช พงศ์ศักดิ์ วิชิต บุญศิริ สุวรรณเวส กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ก.ย. 2523 1980 เอกสารเศรษฐธรณีวิทยา 25 ตู้ห้องสมุด 1 1
D0401_2520_26 ทองคำขาว อมร เมธีกุล อกนิษฐ์ สุวรรณสิงห์ กองเศรษฐธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ก.ย. 2524 1981 เอกสารเศรษฐธรณีวิทยา 26 ตู้ห้องสมุด 1 1
รายการที่ 1 to 20 of 28